ATENȚIE: Guvernul francez a introdus începând cu 01.01.2017 obligația transmiterii electronice a atestatelor de detașare ale șoferilor în Franța

Guvernul francez a introdus, începând cu 1 ianuarie 2017 obligația completãrii electronice a atestatelor de detașare ale șoferilor în Franța, prin înregistrarea pe o platformã a Ministerului Muncii din Franța - www.sipsi.travail.gouv.fr .

Cu toate acestea, atestatele de detașare care sunt încã valabile la aceastã datã sunt permise pânã la data expirãrii acestora, cu excepția cazului în care condițiile de detașare s-au schimbat dupã 1 ianuarie 2017.

Totodatã, începând cu 1 ianuarie 2017, salariul minim în Franța se va majora cu 0,93%, de la 9,67 euro/orã la 9,76 euro/orã.


Ce trebuie să știi despre LOI MACRON?

Loi Macron este cunoscută ca legea salariului minim din Franța.
Adoptată de Franța în 2015, legea nr. 2015-990 pentru creștere economica, activitate și oportunitate economica egalã (Loi Macron) introduce salariul minim pe economie in Franta.
Legea Macron este disponibila (numai in lb. franceza) aici

Loi Macron se aplică și companiilor de transport rutier străine care efectuează operațiuni de transport rutier international pe teritoriul Franței (excepție tranzitul), conform Decretului nr. 2016-418 de aplicare a salariului minim din Franta in domeniul transporturilor începând cu 01.07.2016.

Textul complet al Decretului in lb franceza este publicat aici: Document FR
Traducerea neoficiala in lb. romana a Decretului este disponibila aici: Document RO

Conform acestor noi reglementari naționale franceze, un transportator rutier străin (RO) trebuie să își plătească șoferul angajat care operează transport internațional pe terioriul francez (excepție tranzitul) cu salariul minim de referință care porneste de la 9,68 Euro/ora.

Conform Convenţiei colective naţionale a transportului rutier şi a activităţilor auxiliare din domeniul transporturilor in Franta, remunerația minimă a șoferilor care operează transporturi rutiere de marfă șipersoane este diferențiată pe grupe - click aici pentru tabel.

Întrebări frecvente

În cadrul directivelor 96/71/CE ale Parlamentului European şi Consiliului din 16 decembrie 1996 şi 2014/67/UE din 15 mai 2014, noua reglementare franceză (articolele L. 1331-1 - L. 1331-3 şi articolele R. 1331-1 - R. 1331-11 din codul transporturilor) adaptează la situaţia particulară a transporturilor terestre formalităţile prevăzute de Codul muncii, în cazul detaşării muncitorilor.
Dispoziţiile Codului muncii privind detaşările pentru care nu există o derogare expresă continuă să se aplice.

Noile reguli urmăresc trei obiective:

 • precizarea formalităţilor adaptate pentru întreprinderile de transport terestru care detaşează pe teritoriul naţional personal rulant sau navigant şi a formalităţilor de drept comun, prevăzute de Codul muncii, prin aplicarea directivei 96/71/CE din 16 decembrie 1996 şi a directivei 2014/67/CE din 15 mai 2014;
 • facilitarea accesului personalului rulant sau navigant detaşat la informaţiile privind drepturile sale;
 • întărirea eficienţei controalelor, pentru a combate mai bine fraudele privind detaşările, care reprezintă practici de concurenţă socială neloială, ce aduce prejudicii întreprinderilor care respectă legea şi condiţiile de muncă ale muncitorilor detaşaţi.

Noile formalităţi sunt total aplicabile începând cu 1 iulie 2016.

Serviciile de control sunt invitate să ţină cont de caracterul nou al acestor formalităţi, în perioada care urmează după implementarea acestora.

La inceputul lunii iulie 2016, Ministerul Muncii din Franta a informat ca se acordă o amânare de 3 săptămâni, până la 23 iulie 2016 pentru angajatorii din sectorul transporturilor care au detașat lucrători în Franța, pentru ca aceștia să se poată adapta cerințelor decretului francez privind implementarea legii Macron.

Noile formalităţi sunt aplicabile pentru întreprinderile cu sediul în afara Franţei, care îndeplinesc următoarele două condiţii cumulative:

 • exercită una dintre activităţile de transport terestru definite în articolul L. 1321-1 din codul transporturilor (practic, este vorba de o activitate de transport rutier sau fluvial) sau este o întreprindere care oferă angajaţi temporari;
 • detaşează un salariat rulant sau navigant pe teritoriul francez, în cazurile prevăzute în articolul L. 1262-1 sau L. 1262-2 din Codul muncii. Aceste cazuri diferite corespund celor care figurează în articolul 1 din directiva 96/71/CE din 16 decembrie 1996. Poate fi vorba de:
  • executarea unei prestaţii de servicii transnaţionale, atunci când beneficiarul prestaţiilor are sediul sau îşi exercită activitatea în Franţa;
  • mobilitatea în cadrul grupului, care constă în punerea la dispoziţie a personalului între întreprinderile din acelaşi grup sau între instituţiile aceleiaşi societăţi:
  • punerea la dispoziţie, de către o întreprindere care oferă angajaţi temporari, stabilită în străinătate, a unui salariat pentru o întreprindere utilizatoare din Franţa.

Formalităţile prevăzute special pentru detaşările din domeniul transporturilor terestre nu sunt aplicabile pentru întreprinderile care nu au ele însele calitatea de întreprindere de transport public, cum ar fi întreprinderile industriale care angajează personal rulant sau navigant pentru a-şi transporta producţia.

Muncitorii independenţi sunt vizaţi de noua reglementare? Cum se identifică aceşti muncitori?

Pentru muncitorii independenţi nu se schimbă nimic:

 • nu se încadrează în domeniul aplicării regulilor privind detaşarea şi, astfel, nu sunt supuşi unei obligaţii de declarare, fie de drept comun, fie specifică pentru transporturile terestre;
 • alitatea de muncitor independent nu depinde de noile reguli prevăzute prin codul transporturilor. Muncitorii independenţi nu au nicio obligaţie de a stabili în avans şi de a furniza probe privind situaţia lor, care poate fi determinată numai din documentele necesitate de reglementările în materie de drept al societăţilor şi de reglementările privind transportul

De ce legea franceză nu precizează cazurile aplicării regulilor de detaşare pentru diversele operaţii de transport?

Nu este obiectul său. Noua reglementare nu face decât să definească formalităţile adaptate specificului transporturilor. Domeniul de aplicare a dreptului la detaşare rămâne definit exclusiv de reglementările din directiva 96/71/CE din 16 decembrie 1996, transpuse în Franţa prin articolele L. 1262-1 şi L. 1262-2 din Codul muncii. Practic, transporturile internaţionale cu destinaţia sau cu plecarea din Franţa, precum şi operaţiunile de cabotaj de pe teritoriul francez, efectuate cu un salariat trimis temporar în Franţa, a cărui relaţie de muncă cu întreprinderea expeditoare continuă, corespund criteriilor de aplicare a dreptului la detaşare şi sunt supuse obligaţiilor de declarare specifice detaşărilor în domeniul transporturilor terestre. Invers, simplul tranzit pe teritoriul naţional, care nu dă posibilitatea de a încărca sau descărca mărfuri ori de a îmbarca sau debarca pasageri, nu corespunde criteriilor de aplicare a dreptului la detaşare şi, prin urmare, nu sunt supuse niciunei obligaţii de declarare, fie de drept comun, fie specifică transporturilor terestre.

Există posibilitatea de a aplica formalităţi diferite pentru salariaţii care conduc vehicule de maxim 3,5 t?

Nu. Formalităţile specifice, prevăzute de codul transporturilor, sunt aceleaşi pentru salariaţii detaşaţi care conduc vehicule uşoare. Deci, această reglementare li se aplică.

Există posibilitatea de a aplica formalităţi diferite pentru salariaţii din sectorul transportului de persoane? Ce tipuri de transporturi de persoane sunt vizate?

Nu, formalităţile specifice prevăzute de codul transporturilor sunt independente de natura activităţii (transport de mărfuri sau de persoane). Serviciile regulate de transport rutier de persoane, efectuate de către personalul rulant din întreprinderile nerezidente pot necesita formalităţi de declarare specifice, dacă exploatarea acestora presupune îmbarcarea sau debarcarea de pasageri pe teritoriul francez. Autorizaţia de exploatare a serviciului sau copia conformă a acesteia, aflată la bordul vehiculului, în care se precizează în special punctele de oprire şi orarul, este cea care va permite să se stabilească dacă serviciul respectiv este supus sau nu regulilor privind detaşarea. Atunci când această autorizaţie presupune puncte de îmbarcare sau debarcare a pasagerilor în Franţa, şoferul vehiculului va fi supus regulilor privind detaşarea. În schimb, dacă reiese că teritoriul francez este doar de tranzitat, atunci regulile privind detaşarea nu se vor aplica. De altfel, operaţiile de cabotaj efectuate în cadrul unui serviciu regulat vor necesita aplicarea regulilor privind detaşarea pentru şofer. Serviciile internaţional e ocazionale, care au ca punct de plecare teritoriul unui alt stat membru, fie că sunt organizate sau nu în cadrul unei călătorii forfetare, în sensul directivei (UE) nr. 2015/2302 a Parlamentului European şi Consiliului, din 25 noiembrie 2015, nu sunt supuse reglementării privind detaşarea, în măsura în care acea operaţie de transport constă în dirijarea unui grup de persoane constituit, fără operaţii de îmbarcare sau debarcare a altor persoane, pe parcursul itinerariului. Totuşi, trebuie remarcat că transporturile de cabotaj efectuate în cadrul unui serviciu ocazional sau în cadrul unui serviciu regulat specializat, aşa cum sunt definite acestea în reglementarea (CE) nr. 1073/2009, sunt supuse regulilor privind detaşarea. Foaia de parcurs, documentul de control al cărui model este prezentat în Anexa I a reglementării (CE) nr. 361/2014 a Comisiei, cu privire la modalităţile de aplicare a reglementării (CE) nr. 1073/2009, care stabileşte reguli comune privind accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul, este cea care va permite să se stabilească dacă acel serviciu este supus sau nu regulilor privind detaşarea, în funcţie de natura operaţiei de transport efectuate. Întreprinderile care asigură transportul particular de persoane (de ex. taxiurile) nu se încadrează în domeniul de aplicare a noii reglementări.

Care va fi politica de control pentru aceste reguli noi?

 • Serviciile de control au sarcina de a implementa cu discernământ noile reglementări, ţinând cont de gravitatea eventualelor lipsuri, precum şi de caracteristicile misiunii îndeplinite de salariatul detaşat în Franţa.
 • Astfel, serviciile sunt invitate să manifeste o vigilenţă deosebită, în toate situaţiile în care pare că nerespectarea formalităţilor şi regulilor fundamentale privind dreptul la detaşare produc un prejudiciu substanţial salariatului şi dezechilibrează grav condiţiile privind concurenţa. Buna aplicare a noilor reguli în situaţiile de cabotaj constituie o prioritate deoasebită.
 • La modul general, se va efectua o evaluare, pentru a adapta continuu strategia de control la situaţiile întâlnite pe teren.

Care sunt sancţiunile prevăzute în cazul nerespectării acestor reguli noi?

 • Sunt prevăzute o amendă de categoria a 4-a pentru absenţa dovezii la bordul vehiculului sau pentru neconformitatea acesteia (maxim 750 €) şi o amendă de categoria a 3-a pentru absenţa la bordul vehiculului a contractului de muncă al salariatului şi, în funcţie de caz, a convenţiei de punere la dispoziţie a salariatului (maxim 450 €).
 • În rest, se aplică de asemenea amenzile administrative prevăzute în cazul nerespectării de către angajator a obligaţiilor privind declaraţia de detaşare şi desemnarea unui reprezentant, prevăzute în articolul L. 1264-1 din Codul muncii. Astfel se pedepseşte nerespectarea obligaţiilor privind dovada de detaşare, în aceleaşi condiţii ca nerespectarea obligaţiilor privind obligativitatea declaraţiei de detaşare.
 • Totuşi, aceeaşi infracţiune nu poate da naştere unui cumul de amenzi penale şi administrative, pentru acelaşi salariat.

Autoritatea administrativă are puterea de a suspenda operaţia de transport, în cazul în care constată nereguli privind detaşarea muncitorilor?

 • Ca în toate sectoarele economice, autoritatea administrativă are dreptul de a suspenda prestarea serviciului, în anumite situaţii ale unor lipsuri grave sau repetate, prevăzute de Codul muncii. Totuşi, suspendarea trebuie să fie precedată de un ordin de a pune capăt situaţiilor nereglementare constatate. Datorită acestui formalism, procedura nu trebuie să se aplice decât în anumite situaţii, când prestaţia de transport se efectuează pe o durată suficient de mare.

Prezentarea sintetica a reglementărilor franceze care trebuie respectate de companiile de transport rutier straine (RO)


Ce trebuie să faci pentru a respecta LOI MACRON?

Pentru a respecta prevederile Loi Macron, companiile de transport rutier străine care opereaza pe teritoriul francez trebuie sa isi desemneze un reprezentat in Franta, sa completeze un certificat de detasare pentru fiecare sofer care opereaza in Franta si sa plateasca soferului detasat salariul minim de referinta in Franta.

Care este utilitatea dovezii de detaşare şi când trebuie să o asigure angajatorii?

Dovada de detaşare înlocuieşte, pentru personalul rulant şi navigant din întreprinderile de transport terestru, declaraţia de detaşare prevăzută de Codul muncii. Astfel, întreprinderile de transport terestru nu trebuie să utilizeze, pentru detaşarea personalului rulant sau navigant, declaraţia de detaşare impusă pentru ceilalţi salariaţi. Dovada de detaşare trebuie întocmită pentru fiecare salariat detaşat, înainte de începerea primei operaţii care presupune detaşarea personalului rulant sau navigant, indiferent de transportul realizat. Dovada de detaşare va fi validată pe durata indicată de întreprindere, în limita unui interval maxim de 6 luni, pentru toate operaţiile de transport care se încadrează în domeniul de aplicare a detaşării. Astfel, dovada va putea cuprinde mai multe operaţii de detaşare. Perioada de şase luni se întinde de la data de, până la data de, pe durata a şase luni consecutive. Nu este obligatoriu ca dovada să cuprindă programul prestaţiilor de transport transnaţionale, prevăzute pentru perioada respectivă. De altfel, dovada de detaşare trebuie să fie anexată în registrul unic al personalului societăţii primitoare, în cazul unei detaşări în interiorul grupului sau al unei detaşări de către o întreprindere care oferă angajaţi temporari.

Unde se găseşte modelul de dovadă şi ce cuprinde?

Având în vedere modalităţile tehnice existente la ora actuală, dovada face obiectul unui document descărcabil de pe site-ul travail-emploi.gouv.fr. Acest document cuprinde câmpuri care pot fi completate direct, înainte de editare. Există trei tipuri de formulare, pentru a ţine cont de informaţiile specifice necesare în fiecare caz de detaşare, iar angajatorul va trebui să completeze formularul adaptat situaţiei salariatului respectiv.

 • CERTIFICAT DE DETAȘARE (mobilitate în interiorul grupului), detalii aici  (în limba franceză) . Pentru traducerea în limba română,  click aici
  • ultimul formular publicat de Ministerul Muncii din Franta CERFA NO. 15552-01, click aici
 • CERTIFICAT DE DETAȘARE (munca temporară), detalii aici  (în limba franceză). Pentru traducerea în limba română, click aici.
  • ultimul formular publicat de Ministerul Muncii din Franta CERFA NO. 15554-01, click aici
 • CERTIFICAT DE DETAȘARE (Detașarea lucrătorului mobil sau navigant în contextul prestării efective de servicii de către o companie de transport),  detalii aici  (în limba franceză). Pentru traducerea în limba română, click aici.  
  • ultimul formular publicat de Ministerul Muncii din Franta CERFA NO. 15553-01 click aici

Cum pot întreprinderile care, datorită legislaţiei naţionale, nu dispun de o înmatriculare în registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport, să completeze câmpul corespunzător dovezii?

Această situaţie nu se aplică decât pentru operaţiile de transport efectuate cu ajutorul unui vehicul cu masa totală autorizată mai mare de 3,5 tone. De altfel, nu se aplică decât, într-un mod temporar, întreprinderilor de transport rutier din statele membre, care nu sunt încă la zi în ceea ce priveşte obligaţiile europene, în materie de realizarea registrului electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier, prevăzut de articolul 16 din reglementarea (CE) nr. 1071/2009. În acest caz, pe dovadă trebuie trecut numărul licenţei acordate, conform practicilor actuale ale respectivului stat membru.

Cine completează dovada?

În cazul detaşării Persoana însărcinată cu întocmirea dovezii
Prestaţie transnaţională de transport
 • Şeful întreprinderii de transport la care este angajat salariatul.
Mobilitate în interiorul grupului
 • Şeful întreprinderii la care este angajat de obicei salariatul
 • Sau, în lipsă, şeful întreprinderii de transport care utilizează salariatul în Franţa
Punere la dispoziţie de către o întreprindere care oferă angajaţi temporari
 • Şeful întreprinderii de muncă temporară
 • Sau, în lipsă, şeful întreprinderii de transport care utilizează salariatul în Franţa.

Care sunt garanţiile privind procesarea datelor introduse în cadrul formularului?

Formularul online este un simplu document descărcabil. Datele completate de angajator nu sunt înregistrate.

În câte exemplare trebuie întocmită dovada?

Dovada trebuie întocmită în două exemplare. Un exemplar este înmânat salariatului detaşat, pentru a fi păstrat la bordul vehiculului şi prezentat cu ocazia controalelor. Celălalt exemplar va fi păstrat:

 • fie de către reprezentantul angajatorului, în cazul unei detaşări pentru prestarea unor servicii transnaţionale;
 • fie de către întreprinderea din Franţa care utilizează personalul rulant sau navigant detaşat, în cazul unei detaşări în interiorul grupului şi unei detaşări de către o întreprindere de muncă temporară.

Din motive practice, al doilea exemplar, care trebuie deţinut de către reprezentant sau de către întreprinderea din Franţa, care foloseşte salariatul detaşat în cazul unei detaşări în interiorul grupului sau de către întreprinderea de muncă temporară, poate fi păstrat sub formă electronică (în format .pdf), dacă nu este editat pe hârtie. În acest format electronic, poate fi transmis, în cazul solicitării de către serviciile de control.

În afară de dovadă, ce documente privind detaşarea salariatului trebuie să se afle la bordul vehiculului?

Documentele care trebuie păstrate la bordul mijlocului de transport cu care se asigură serviciul, adică la bordul vehiculului sau al vaporului, sunt enumerate în articolul R. 1331-7-III din codul transporturilor.

În toate situaţiile de detaşare a personalului rulant sau navigant, la bord trebuie să se păstreze contractul de muncă al salariatului. Traducerea contractului de muncă în limba franceză nu este obligatorie.

Pentru situaţiile de detaşare în cadrul grupului, este necesară, în plus, prezenţa la bord a unei copii, traduse în limba franceză, a convenţiei de punere la dispoziţie şi a actului adiţional la contractul de muncă. Aceste două documente sunt prevăzute în articolul L. 8241-2 din Codul muncii, în cazul asigurării mâinii de lucru în scop nelucrativ între întreprinderi. Convenţia de punere la dispoziţie între întreprinderea prestatoare şi cea utilizatoare defineşte durata şi menţionează identitatea şi calificarea salariatului respectiv, precum şi modul de determinare a salariilor, cheltuielilor sociale şi celor profesionale, care vor fi facturate întreprinderii utilizatoare, de către întreprinderea prestatoare. Actul adiţional la contractul de muncă precizează natura muncii prestate în cadrul întreprinderii utilizatoare, orarul şi locul de executare a lucrării, precum şi caracteristicile particulare ale postului de lucru.

Pentru situaţiile de detaşare de către o întreprindere care oferă angajaţi temporari, este necesară, în plus, prezenţa la bord a unei copii, traduse în limba franceză, a contractului de muncă temporară (contractul dintre muncitor şi întreprinderea care oferă angajaţi temporari) şi a contractului de punere la dispoziţie pentru întreprinderea cu sediul în Franţa.

Traducerile documentelor, atunci când sunt cerute, trebuie efectuate neapărat de un traducător autorizat?

Nu este obligatoriu să se recurgă la un traducător autorizat.

Cum permite această dovadă facilitarea informării salariatului cu privire la drepturile sale, în cazul detaşării?

Un exemplar al dovezii trebuie păstrat la bordul vehiculului, ceea ce va permite ca şoferul să fie complet informat cu privire la situaţia sa şi să poată să-şi ceară drepturile, dacă este cazul.

Cum rămâne cu „regula celor opt zile”, prin care sunt scutiţi de declaraţia de detaşare salariaţii care asigură operaţiile de cabotaj pe o perioadă mai mică de opt zile?

În prevederile anterioare, întreprinderile de transport care detaşează personal rulant sau navigant pentru a asigura operaţiile de cabotaj pe o perioadă mai mică de opt zile consecutive erau scutite de obligaţia declaraţiei de detaşare.

Această regulă este eliminată începând cu 1 iulie 2016.

Dovada de detaşare, care se substituie declaraţiei de detaşare, trebuie să fie redactată în prealabil pentru orice primă operaţie de transport, prin care salariatul este pus în situaţia de a fi detaşat.

Cine poate fi desemnat ca reprezentant al angajatorului în Franţa?

Conform articolului 9-1.e) al directivei 2014/67/UE din 15 mai 2014, articolul L. 1262-2-1 din Codul muncii prevede ca orice angajator care detaşează salariaţi în Franţa trebuie să desemneze un reprezentant pe teritoriul naţional al acesteia, al cărui rol este de a menţine legătura cu serviciile de control.
În sectorul de transport terestru nu există reguli specifice cu privire la desemnarea reprezentantului. Acesta poate fi orice persoană fizică sau juridică, din interiorul sau din exteriorul întreprinderii, la alegerea angajatorului, care dispune de mijloacele şi competenţele necesare pentru asigurarea misiunii sale şi care se află pe teritoriul naţional. Remuneraţia reprezentantului este stabilită prin contract, cu întreprinderea care l-a ales. În cazul nerespectării de către reprezentant a obligaţiilor sale, acesta răspunde civil faţă de angajatorul care l-a desemnat.

Care este intervalul în care reprezentantul angajatorului care detaşează personal rulant sau navigant în Franţa trebuie să răspundă serviciilor de control?

Această perioadă, proprie sectorului de transporturi terestre, este fixată la 18 luni de la data finală a detaşării salariatului.

Ce se întâmplă dacă angajatorul decide să schimbe reprezentantul?

Vechiul reprezentant trebuie să continue să răspundă serviciilor de control, în ceea ce priveşte operaţiile de detaşare efectuate pe parcursul perioadei în care a fost desemnat şi timp de 18 luni de la data finală a detaşării salariatului.

Există sancţiuni prevăzute pentru reprezentant, de exemplu dacă acesta nu răspunde sau răspunde incomplet solicitărilor serviciilor de control?

Nu. Totuşi, aceste eventuale scăpări pot duce la sancţiuni penale sau administrative împotriva angajatorului (de ex., o amendă administrativă, dacă rezultă că angajatorul nu a întocmit dovada).

Care este rolul reprezentantului angajatorului?

Reprezentantul trebuie să poată răspunde la solicitările serviciilor de control. În acest scop, trebuie să posede o serie de documente. În cazul detaşărilor personalului rulant sau navigant, trebuie să păstreze statele de plată ale salariatului, corespunzătoare perioadei detaşării. Aceste state de plată pot fi înlocuite cu alte documente, sub rezerva ca aceste documente să cuprindă menţiuni, enumerate precis, cu privire la salariul orar brut al salariatului, orele de lucru (orele cu tarif majorat trebuie să fie evidenţiate separat), concedii şi la zilele de sărbătoare, precum şi elemente privind remuneraţia.

În rest, trebuie să deţină următoarele documente:

 • care dovedesc plata efectivă a salariului;
 • care menţionează numirea sa de către întreprindere;
 • care menţionează titlul convenţiei colective, aplicabile salariatului detaşat.

În ce termen şi sub ce formă reprezentantul trebuie să răspundă serviciilor de control?

Trebuie să fie în măsură să prezinte sau să comunice fără întârziere documentele cerute de serviciile de control. Aceste documente trebuie să existe înainte de a fi cerute, nu să fie întocmite cu scopul unic de a fi comunicate, în cazul solicitării de către serviciile de control. Documentele pot fi transmise sub formă electronică, într-un format utilizat curent (tip .pdf).

Ce trebuie să facă cel care dă comanda, atunci când cocontractantul său detaşează salariaţi cae se încadrează în domeniul de aplicare a noii reglementări?

Cel care dă comanda trebuie să verifice dacă dovada de detaşare a fost întocmită.

În cadrul unui contract de transport, care sunt obligaţiile destinatarului

Ca regulă generală, destinatarul nu are vreo anumită obligaţie în cadrul contractului de transport.

Destinatarul (profesionist) cu sediul în Franţa poate fi totuşi solicitat, cu titlu secundar:

 • dacă detaşarea are loc în cadrul unei prestaţii de transport transnaţionale;
 • şi dacă nici cel care dă comanda, nici transportatorul nu au sediul în Franţa.

Dacă sunt îndeplinite aceste condiţii, destinatarul poate fi alertat de către serviciul de control, pentru a-i cere angajatorului să corecteze anumite situaţii nereglementare (neplata salariului minim, condiţii de cazare nedemne, nerespectarea fundamentelor dreptului la muncă).

Numai dacă nu intervine sau dacă nu dovedeşte demersurile întreprinse va putea fi declarat responsabil solidar cu privire la lipsurile respective.

Care sunt drepturile recunoscute pentru personalul rulant sau navigant detaşat?

 • Libertăţi individuale şi colective în relaţia de muncă;
 • Nediscriminarea şi egalitatea profesională între femei şi bărbaţi;
 • Protecţia maternităţii, concedii de maternitate şi paternitate şi de îngrijire a copilului, concedii pentru evenimentele familiale;
 • Condiţii pentru punere la dispoziţie şi garanţii acordate salariaţilor de către întreprinderile care desfăşoară o activitate de muncă temporară;
 • Exercitarea dreptului la grevă;
 • Durata lucrului, repausul compensator, zile de sărbătoare, concediu anual plătit, durata muncii şi munca de noapte a muncitorilor tineri;
 • Condiţii de participare la casele de şomaj şi de asigurări;
 • Salariu minim şi plata salariului, inclusiv a majorărilor pentru orele suplimentare, precum şi sporurilor la salariu stabilite de lege sau prin convenţie;
 • Reguli privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, vârsta permisă pentru a munci şi angajarea copiilor;
 • Munca ilegală.

Salariatul detaşat trebuie să fie remunerat pe baza salariului minim francez sau a salariului stabilit prin convenţie, dacă acesta este mai mare decât salariul rezultat prin aplicarea legii privind contractul de muncă. Totodată, beneficierea de drepturile garantate prin legile franceze nu reprezintă un obstacol în menţinerea unor drepturi mai favorabile, cum ar fi cele care rezultă din legislaţia aplicabilă pentru contractul de muncă al salariatului detaşat. De ex., salariatul detaşat îşi păstrează remuneraţia contractuală, dacă aceasta este mai mare decât salariul minim sau salariul convenţional francez.

 • Tariful orar minim de remuneraţie, aflat în vigoare de la 1 iulie 2016 pentru care lucrează în domeniul transportului rutier descarcă aici

Noua reglementare franceză creează drepturi noi pentru muncitorii din sectorul transporturilor terestre, detaşaţi în Franţa?

Noua reglementare franceză nu creează drepturi noi pentru muncitori, ci adaptează modalităţile existente de aplicare a dreptului la detaşare, pentru a garanta mai bine că personalul rulant şi cel navigant din transportul terestru beneficiază efectiv de drepturile care le sunt recunoscute prin directiva 96/71/CE din 16 decembrie 1996 şi care sunt enumerate în articolul L. 1262-4 din Codul muncii francez.

Concret, ce elemente trebuie avute în vedere pentru calcularea salariului minim de referinţă?

În cadrul articolului 3§1 din directiva 96/71/CE din 16 decembrie 1996, articolul L. 1262-4 din Codul muncii prevede că elementele salariului minim de referinţă aplicabile în Franţa cuprind:

 • salariul minim (pe oră şi lunar);
 • majorările pentru orele suplimentare;
 • precum şi sporurile salariale stabilite conform legii sau prin convenţie.
Sumele sunt exprimate ca valori brute.

Este important de reamintit că salariatul îşi păstrează salariul care îi este achitat în virtutea drepturilor aplicabile conform contractului său de muncă, atunci când acesta este mai ridicat decât salariul minim de referinţă.

Care sunt elementele remuneraţiei achitate salariatului de către întreprinderea care nu are sediul în Franţa, care pot fi avute în vedere pentru a verifica respectarea salariului minim din Franţa?

Conform paragrafului 7 din articolul 3 al directivei 96/71/CE din 16 decembrie 1996, elementele care pot fi avute în vedere sunt:

 • salariul;
 • eventualele majorări pentru orele suplimentare;
 • eventualele sporuri la salariu (de ex., prima de vechime);
 • eventualele indemnizaţii legate de detaşare (de ex., prima de expatriere);
 • eventualele avantaje în natură.
Aceste sume sunt exprimate ca valori brute.
În schimb, nu sunt luate în considerare sumele achitate cu titlu de rambursare a cheltuielilor, cum ar fi cheltuielile de călătorie, cazare şi pentru hrană, inclusiv în cazul în care acestea prezintă un caracter forfetar.

Ce rată de schimb trebuie aplicată, atunci când salariul nu este în euro?

Transformarea în euro a salariului achitat în altă monedă se efectuează conform ultimului curs de referinţă publicat de Banca Centrală Europeană, la data prevăzută, de începere a detaşării. Întreprinderea poate utiliza cursul publicat pe semestru sau cursul publicat pe o perioadă de referinţă mai scurtă.

Concret, cum se stabilesc data şi ora de intrare şi ieşire de pe teritoriul francez?

Nu există o regulă specială pentru sectorul transporturilor.

La modul general, în cazul unei suspiciuni de diminuare a duratei de lucru în Franţa, sarcina de a dovedi aceasta îi revine serviciului de control, angajatorul putând contesta aprecierile controlorilor, prin orice mijloc adecvat.

Cum se aplică regulile privind durata lucrului, în special în cazul detaşărilor de scurtă durată?

Respectarea duratelor maxime de lucru, precum şi a duratelor minime de repaus, prevăzute de reglementările franceze nu poate fi impusă, decât cu condiţia ca salariatul să fie detaşat în Franţa pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de referinţă.

De ex., durata maximă a săptămânii de lucru, pentru o săptămână izolată, trebuie respectată dacă salariatul este detaşat timp de cel puţin o săptămână, dar nu în cazul în care perioada de detaşare are o durată mai mică. Regulile de referinţă pentru personalul rulant sunt detaliate într-o fişă informativă pusă la dispoziţie online, aici.

Elementele existente la ora actuală pentru personalul navigant sunt detaliate într-o fişă informativă pusă la dispoziţie online, aici.

 • Tabelul recapitulativ al regulilor privind durata lucrului pentru personalul rulant din cadrul întreprinderilor de transport de mărfuri descarcă
 • Tabelul recapitulativ al regulilor privind durata lucrului pentru personalul rulant din cadrul întreprinderilor de transport de persoane descarcă

 • La bordul vehiculului
  • Certificatul de detaşare
  • Contractul de muncă al angajatului detaşat
   • în cazul detaşărilor în interiorul grupului: copie tradusă a actului adiţional la contractul de muncă şi copie tradusă a convenţiei furnizate
   • în cazul detaşărilor efectuate prin intermediul unei agenţii de plasare de forţă de muncă temporară: copie tradusă a contractului de muncă temporar şi a contractului de furnizare de personal
 • Pentru reprezentantul din Franţa
 • Pe perioada detaşării şi timp de 18 luni după aceea
  • Certificatul de detaşare
  • Pe perioada detaşării şi timp de 18 luni după aceea
  • Documente care atestă plata salariatului
  • Copie a documentului de desemnare a reprezentantului
  • Denumirea contractului colectiv de muncă aplicabil salariatului


Oferta UNTRR de reprezentare in Franța

UNTRR, în parteneriat cu AndCar - firma nou infiintata in Franta conform Loi Macron, oferă transportatorilor rutieri servicii profesioniste in cele mai bune conditii de pret., pentru reprezentarea în Franța și gestionarea documentației obligatorii privind soferii care operează pe teritoriul francez.

Avantajele noastre:

 • desemnarea reprezentantului dvs. în Franța în cel mai scurt timp
 • raportare on-line: documentele dvs ajung imediat la reprezentantul din Franta prin platforma loimacron.eu
 • prețul cel mai mic - plati in lei cu ordin de plata si in curand posibilitatea de a plăti online cu card Visa sau MasterCard


Cât costă?

Cheltuieli de administrare pentru reprezentarea în Franţa

Cheltuieli de administrare anuale :

 • între 1 şi 10 certificate livrate : 100 Euro fără TVA
 • între 11 şi 50 certificate livrate : 200 Euro fără TVA
 • între 51 şi 100 certificate livrate : 300 Euro fără TVA
 • mai mult de 100 certificate livrate : 500 Euro fără TVAACTIUNILE UNTRR

01.07.2016, COMUNICAT DE PRESĂ: UNTRR solicită Guvernului francez ca principiul care prevede plata egală pentru aceleași servicii în același loc să fie valabil și pentru companiile de transport rutier străine și să le garanteze costurile de referință stabilite de Comitetul Național Rutier francez (cnr.fr), detalii aici

29.06.2016, COMUNICAT DE PRESĂ: UNTRR solicită autorităților române să intervină pentru suspendarea aplicării Legii Macron din Franța, detalii aici

24.06.2016, COMUNCAT DE PRESĂ UNTRR: Lipsa acțiunilor coerente ale politicienilor din Bruxelles distruge Uniunea Europeană, detalii aici

17.06.2016, COMUNICAT DE PRESĂ: UNTRR și membrii săi s-au implicat activ în organizarea protestelor împotriva legilor Macron și MiLoG și salută decizia CE de a lua măsuri legale împotriva Franței și Germaniei în privința aplicării salariilor minime din aceste țări în sectorul transporturilor rutiere, detalii aici

14.6.2016: Rezoluția comună a asociațiilor naționale de transport rutier din 14 State împotriva impunerii abuzive a legii salariului minim din Franța (MACRON) transportatorilor rutieri și a lipsei de acțiune a Comisiei Europene, adresată Președintelui Comisiei Europene, Jean – Claude JUNCKER

Răspunsul Comisarului European pentru Transporturi, Violeta Bulc la solicitările asociațiilor de transport rutier din 14 State

COMUNICAT DE PRESĂ, 26 MARTIE 2015: MKFE, UNTRR, ZMPD, CESMAD Bohemia şi  LINAVA – asociaţiile transportatorilor rutieri reprezentând companii de transport din Ungaria, România, Polonia, Republica Cehă și Lituania - au semnat o petiție comună adresată Parlamentului European şi înmânată domnului Istvan Ujhelyi - vicepreședinte al Transporturilor PE și Comitetul de Turism, în timpul protestului organizat la Bruxelles, în fața Parlamentului European la 25 martie 2015

18 MARTIE 2015, COMUNICAT DE PRESĂ, UNTRR A PROTESTAT LA AMBASADELE GERMANIEI ȘI FRANȚEI

17.03.2015 Intervenții la autoritățile franceze privind legislația protecționistă care se aplică companiilor de transport din România

17 februarie 2015, COMUNICAT DE PRESĂ: Neoprotecționismul în transporturile rutiere continuă! Franța intenționează să impună un salariu minim de 9,61 Euro/oră, mai mare decât salariul minim din Germania de 8.5 Euro/oră!